หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"
การประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 16:55:59

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเสวนา "ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางการรับนักศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ" อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษของ 
องศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556