หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:08:05

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของประเทศ