หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมกันยังไง ให้ปัง !!
ออมกันยังไง ให้ปัง !!

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-02-15 14:41:54

ออมกันยังไง ให้ปัง !!

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"NEICK เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้
สินปีมีเงินเป็นก้อน ออมเงินรายเดือน 30%
ออมเงิน/เดือน 1ปี(บาท) เงินเดือน 9,000
บาท ออม 2,700 บาท 32,000 ออมเงินรายวัน
ออมเงิน/วัน 1ปี(บาท) 1ปี( 20 7,300
เงินเดือน 10,000 บาท ออม 3,000 บาท
36,000 เงินเดือน 12,000 บาท ออม 3,600
บาท 40 14,600 43,000 เงินเดือน 15,000
บาท ออม 4,500 บาท 50 18,250 54,000
เงินเดือน 20,000 บาท ออม 6,000 บาท 80
29,200 72,000 เงินเดือน 25,000 บาท ออม
7,000 บาท 100 36,500 90,000 เงินเดือน
30,000 บาท ออม 9,000 บาท 108,000"