หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ ...
2023-05-26 14:14:44
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 2023 (ICMIESS) ณ University of the Ryukyus, OKINAWA, Japan
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ...
2023-05-15 16:03:08
ประชุมเสนอยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2023-05-15 14:45:37
มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ
มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ ...
2023-05-15 14:41:24
สัมมนางาน Incredible India Tourism Meet
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย ...
2023-05-15 14:12:46
ประชุมหาแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าวอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจั ...
2023-05-15 14:09:49
ร่วมหารือขั้นตอนและแผนการดำเนินการการขอใช้พื้นที่ในการยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็นวิทยาเขตอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจั ...
2023-05-15 11:16:36
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2566
อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึก ...
2023-05-15 11:08:55
ทรงพระเจริญ วันที่ 29 เมษายน
ทรงพระเจริญวันที่ 29 เมษายนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโ ...
2023-05-15 11:06:03
การกำกับติดตามโครงการวิถีสามธรรมเส้นทางของชุมชนจังหวัดอุดรธานีสู่การสรรสร้างเยาวชนไทย ในยุควิถีชีวิตใหม่
วันที่ 28 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธนดล อามา ...
2023-05-15 11:03:34
ข่าวย้อนหลัง