Home > Video Channel > มาร์ชสวนสุนันทา
มาร์ชสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-10-30 19:06:23

*มาร์ชสวนสุนันทา* 

สวนสุนันทาเป็นสง่า  เลื่องชื่อลือชาเพราะความดีเด่น  เกียรติขจรระบือไกล ศิษย์ร่วมใจเพียรบำเพ็ญ เป็นแหล่งเกิดการศึกษา  สวนสุนันทาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จอมบพิตร ธ ทรงสถาปนา  เพียงอุทยานเทพเทวา ตระการตาผกางาม  สถานล้ำค่าภูมิใจ พวกเราจงพร้อมถนอม  แก้วเจ้าจอมดอกไม้สดใส  คู่นามของวิทยาลัย  ดุจใจมั่นหมายสื่อสายสัมพันธ์ สวนสุนันทาก้าวหน้า เลิศการศึกษาวิชาการอนันต์ สร้างบัณฑิตภูมิปัญญา สร้างศรัทธารวมใจกัน จงพร้อมยึดมั่นสุนันทา