Home > News > News > Conference on Political Science and Trade Management
Conference on Political Science and Trade Management

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 15:04:35

ประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการการค้า

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการการค้า เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสาขาในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Website : https://udon.ssru.ac.th/

FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Tel.042-129556