Home > News > News > English Skills Development Program for Tourism and Logistics Management, Academic Year 2021
English Skills Development Program for Tourism and Logistics Management, Academic Year 2021

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-30 09:37:34

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมอบมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการจัดการ
โลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ความรู้ และทักษะให้นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง ณ ห้องช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556