Home > News > News > Meeting of the Board of Directors of the Udon Thani Provincial Education Center No. 1/2565
Meeting of the Board of Directors of the Udon Thani Provincial Education Center No. 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-30 09:31:13

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556