Home > News > News > ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ตัวแทนผู้เข้าประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2564
ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ตัวแทนผู้เข้าประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-12-03 16:40:32

ตัวแทนผู้เข้าประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2564


ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ให้กับนางสาวประภาดา  ดอนประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2564 
งานประจำปีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี