Home > News > News > birthday Her Majesty Queen Sunandha Kumariratana
birthday Her Majesty Queen Sunandha Kumariratana

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 11:46:46

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้  นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ 

เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ  โดยมี คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง