Home > Announcement > Annoucement > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (CODIV-19) ฉบับที่ 7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (CODIV-19) ฉบับที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-04-08 11:49:32

**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (CODIV-19) ฉบับที่ 7

****ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

******ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

#www.ssru.ac.th

#https://reg.ssru.ac.th