หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี, อาจาร ...
2022-07-07 10:36:08
อบรมหลักสูตร "การจัดการโลจิสติกส์ ในภาคบริการ"
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝ ...
2022-06-28 16:46:30
ประชุมพิจารณาระบบการจัดการข้อร้องเรียน
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวกานดา สารพล รักษาหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร ...
2022-06-28 16:41:41
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที ...
2022-06-27 21:54:27
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตได้ตรงควา ...
2022-06-27 21:51:38
นางสาวอัจฉรา พันแฮด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11 "NEW NORMAL, NEW THINKING, NEW CHALLENGES" พร้อมทั้งนำเสนอบทความ
นางสาวอัจฉรา พันแฮด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 ...
2022-06-26 23:30:18
อบรมการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปี 2566
อบรมการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นา ...
2022-06-26 23:26:50
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ...
2022-06-26 23:22:42
ข่าวย้อนหลัง