ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)


ปี พ.ศ. 2564

ยังไม่พบข้อร้องเรียน

   ข้อร้องเรียน                        ม.ค.                   ก.พ.                           มี.ค.                           เม.ย.      พ.ค.      มิ.ย.      ก.ค.      ส.ค.      ก.ย.        ต.ค.     พ.ย.         ธ.ค.

    -         -        -       -        -
       -
       -
       -
         -
          -
         -
             -ปี พ.ศ. 2563

ยังไม่พบข้อร้องเรียน

   ข้อร้องเรียน                        ม.ค.                   ก.พ.                           มี.ค.                           เม.ย.      พ.ค.      มิ.ย.      ก.ค.      ส.ค.      ก.ย.        ต.ค.     พ.ย.         ธ.ค.

    -         -        -       -       -        -       -        -        -
         -
      -
           -