สาขารัฐศาสตร์


อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย

รักษาการหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์

การศึกษา

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา) 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาษาไทย)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-ศิลปศาสตรบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาตร์การเมือง / การบริหารงานท้องถิ่น / สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์

การศึกษา

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารการพัฒนา / นโยบายสาธารณะ / การเมืองการปกครองอาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร

 อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์

การศึกษา

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

ปรัชญาการเมือง / นโยบายสาธารณะ / การวิจัย / การจัดการปกครอง / การบริหารการพัฒนา