ขั้นตอนการให้บริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขั้นตอนการให้บริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ขั้นตอนขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต.pdf

2. ขั้นตอนขอเปิดรายวิชา.pdf

3. ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา.pdf