แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุดาวน์โหลด >>  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf