การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด >> แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 66.pdf

ดาวน์โหลด >> แผนพัฒนาบุคลากร ปี 66.pdf