แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564
1. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนและสร้างความสัมพันธ์เครื่อข่าย ปี 64.pdf

2 .แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี64.pdf

3. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี64.pdf

4. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 63 ฉบับปรับปรุง.pdf

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ปี 64.pdf

6. แผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้ ปี 64.pdf

7. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปี64.pdf

8. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 อุดรธานี.pdf

9. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 64.pdf

10. แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64.pdf

11. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ปี 64.pdf

12. เล่มแผนการจัดการความรู้ ปี 64.pdf

13. เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 64.pdf