อำนาจหน้าที่­มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี