Home > Event > Student > Students Orientation Day 2017
Students Orientation Day 2017

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
10 Aug 17 - 17 Aug 17
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปกำหนดการปฐมนิเทศ2560.pdf